شورای شهر تهران تصویب کرد : صدور رایگان پروانه های ساختمانی برای بافت های فرسوده


شورای اسلامی شهر تهران برای تشویق مالکین بافت های فرسوده و ترغیب سرمایه گذاران حوزه ساخت و ساز در دویست و چهلمین جلسه شورای شهر معافیت های پیشنهادی شهرداری تهران را جهت صدور پروانه در مناطق 22 گانه تهران تصویب کرد. دوفوریت این لایحه چندی پیش تصویب و مقرر شد که بر روی این طرح بررسی های بیشتری انجام شود . بر اساس این گزارش مقرر شد صدور پروانه در بافت های فرسوده مناطق 7تا20 (یا به عبارتی 13 منطقه در تهران) و در چارچوب طرح های تفصیلی یا طرح ویژه مداخله به صورت رایگان انجام شود و شهرداری به استثنای عوارض آموزش و پرورش و عوارض بیمه، وجهی بابت صدور پروانه از متقاضیان اخذ نکند. همچنین در بافت های فرسوده مناطق 1تا 6 و 21و 22 نیز صدور پروانه با اعمال تخفیف 80 درصد انجام خواهد شد. در بخش دیگری از لایحه تصویبی نیز واحد های تجاری ، اداری و صنعتی واقع در بافت های فرسوده در مقیاس محله و خارج از راسته ها و بورس های مصوب ، مشمول 50 درصد معافیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه شدند. به گزارش دنیای اقتصاد ، همچنین به منظور استفاده از ظرفیت اراضی ذخیره پایتخت جهت احیا و نوسازی بافت های فرسوده ، مقرر شد معافیت های تصویب شده در ساخت وساز های واقع در اراضی ذخیره که در برنامه سالانه سازمان نوسازی شهر تهران قرار دارند، قابل تعمیم باشد. منبع : دنیای اقتصاد