ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک طالقانی160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/12/1392جزئیات
آپارتمان اراک خ دانشگاه...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/12/1392جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری105ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
17/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی155ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 89متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی190ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 91متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک فاطمیه136ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک حافظیه200ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی186ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک خ دانشگاه...288ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود150ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/11/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...113ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک خ راه آهن...212ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی149ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک سبحانی195ميليون
-طبقه اول-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی162ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک پردیس135ميليون
-طبقه اول-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...168ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک رودکی170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک جنت260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک پردی...163ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک پردی...144ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک امین...100ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک خ شهدا172ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
05/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک رودکی125ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/10/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهدا صفری...80ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهدا صفری...180ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک چهار راه ...160ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی173ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی220ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک ملک195ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک هپکو142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مهاج...79ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
09/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی186ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک میدان فرم...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود137ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی220ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...205ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...161ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/09/1392جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری88ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک 15 متر ی ...150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود141ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی197ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1392جزئیات