ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک کرهرود150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات
آپارتمان مها جران,فضیل...79ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک مسکن180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود167ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک جنت250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهرم210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک امین...127ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی155ميليون
-طبقه اول-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی177ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...155ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک احدی264ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/06/1393جزئیات
آپارتمان مسکن مهر50ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک سردشت49ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود115ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...115ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی179ميليون
-طبقه اول-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود112ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات
آپارتمان چالوس بعداز پل...164ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی160ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک راه آهن266ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود144ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک میدان اما...139ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
06/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک نمک کوریه...140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی304ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک خرم258ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی120ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود137ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الغد...132ميليون
-طبقه اول-زيربنا 91متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک خرم326ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک رودکی100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/06/1393جزئیات
آپارتمان اراک میدان فرم...285ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی202ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی191ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 91متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی157ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری136ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک ادیب170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان شریعتی229ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک خ امام150ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...202ميليون
-طبقه یازدهم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی243ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات