ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک میدان فرم...285ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی202ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی191ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 91متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی157ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری136ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک ادیب170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان شریعتی229ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک خ امام150ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...202ميليون
-طبقه یازدهم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی200ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/05/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی243ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک ادبجو300ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الغد...178ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود98ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی182ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 91متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهرم240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی176ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/04/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...115ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی142ميليون
-طبقه اول-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود126ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک نبئی...170ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک ملک282ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی184ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود115ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک نمک کوریه...165ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی153ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی149ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی165ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود132ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الهی...170ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
10/03/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی165ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
27/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
27/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی146ميليون
-طبقه اول-زيربنا 89متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
25/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...156ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/12/1392جزئیات
آپارتمان اراک میدان اما...68ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
17/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود90ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
17/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
15/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الهی...121ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی188ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی170ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی159ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی161ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات
آپارتمان اراک کشتار گاه...153ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/02/1393جزئیات