ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه نهم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شیخ مفید211ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان فظیلت78ميليون
-طبقه اول-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک مجمتع کوث...126ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهدا صفری...95ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی98ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی119ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الهی...126ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مشاو...109ميليون
-طبقه اول-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری160ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهدا صفری...140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان بسیجیان73ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
11/01/1395جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/12/1394جزئیات
آپارتمان اراک مدرس210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/12/1394جزئیات
آپارتمان اراک پردیس3173ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 89متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/12/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی160ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی147ميليون
-طبقه اول-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی174ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی126ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک مسکن186ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی162ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی146ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/09/1394جزئیات
آپارتمان فضیلت40ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک خرم195ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1394جزئیات
آپارتمان اراک جنت270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی100ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی159ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...189ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...189ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی174ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک میدان راه...213ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی90ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/08/1394جزئیات