ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک جهرم196ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی178ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود149ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک ملک225ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 99متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مهاج...55ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...140ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/04/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهدک مهاج...75تومان
-طبقه اول-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/04/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...105ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک نمک کوریه...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
30/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک خ امام145ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود123ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی185ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود117ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان مهاجران73ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 81متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک خ امام228ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان مهاجران85ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...149ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 96متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک خرم270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک مصطفی خمی...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود155ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرصنعتی190ميليون
-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک محسنی
-طبقه اول-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی153ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک نمک کوریه...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی187ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان مهاجران85ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی154ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک عباس آباد...217ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی357ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
20/02/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی124ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...169ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود80ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود90ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...93ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی142ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی151ميليون
-طبقه اول-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مشاو...181ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/12/1393جزئیات