ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک جنت270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی100ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی159ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه اول-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...189ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
14/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...189ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی174ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک میدان راه...213ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی136ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی90ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
07/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک نمک کوریه...351ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک پور محسن220ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...102ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود108ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی252ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان فرهنگیان110ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...240ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی150ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 84متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک میدان راه...227ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 99متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...170ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک نبئی...180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی178ميليون
-طبقه اول-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک پردیس1155ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی144ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود120ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مهاج...85ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی140ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک نبئی...85ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...194ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک خ امام272ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
03/08/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی159ميليون
-طبقه اول-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک مهاج...45ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک رودکی230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...218ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی213ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود95ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
21/07/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
13/08/1392جزئیات
آپارتمان اراک جهرم196ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی178ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود149ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
12/06/1394جزئیات