ملکهای آپارتمان متراز 76 تا 100 متر مسکن جامع اراک ، طالقانی پل مشتاقی


2776612_0861-2776613_0861-2766812_0861-09189616811 ,09188601169
آپارتمان اراک عباس آباد...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...188ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان پرند100ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک خ گلها120ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی172ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک میدان اما...100ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود127ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک هپکو45ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 99متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی184ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود95ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 97متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی171ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/09/1393جزئیات
آپارتمان مهاجران74ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی175ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 98متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
18/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک خ دانشگاه...179ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک میدان انق...168ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهر صنعتی...243ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی152ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک الهی...162ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
16/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهانگیری90ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
04/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی154ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی186ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک انبار جها...184ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک شریعتی216ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
02/09/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی156ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک پردی...148ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...110ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی158ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
26/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک گردو...180ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
24/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...45ميليون
-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 77متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/08/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود150ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
29/07/1393جزئیات
آپارتمان مها جران,فضیل...79ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 79متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
23/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک مسکن180ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 76متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود167ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی164ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 93متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک کرهرود130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک جنت250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک جهرم210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک امین...127ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی155ميليون
-طبقه اول-زيربنا 94متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی148ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک شهرک اندی...120ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 82متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات
آپارتمان اراک طالقانی177ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
مسکن اراک جامع2776612_0861
22/07/1393جزئیات